Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.overgroeipakket.be . Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. MyFamily kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door MyFamily met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. MyFamily wijst alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de het gebruik van informatie op deze website.

De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. MyFamily kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. MyFamily heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. MyFamily kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de logo’s horen toe aan de respectievelijke eigenaars en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.

MyFamily geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MyFamily gevestigd is, bevoegd.