Het gezin is aangekomen in Vlaanderen. Kunnen zij het Groeipakket ontvangen?

Het recht op Groeipakket kan geopend worden op basis van het verblijfsrecht van het kind of, bij gebrek daaraan, van een andere ouder in dat gezin. Dit recht geldt voor de gezinsbijslagen, dus niet voor de schooltoeslag.

Iemand die hier komt wonen en student of au-pair is of vrijwilligerswerk doet, kan geen recht hebben op de gezinsbijslagen (wel op de schooltoeslag). De kinderen van deze personen hebben wel recht op alle bedragen.

Zwanger? Een aanvraag Startbedrag indienen

 • Iedere uitbetalingsactor heeft een website, waar je heel eenvoudig het Startbedrag online kan aanvragen.
 • Een overzicht van de verschillende actoren kan je hier vinden: https://www.startbedrag.be/
 • Bij de aanvraag voeg je een attest van de arts of vroedkundige waarop aangegeven staat dat de zwangere persoon minstens 5 maanden zwanger is. Volgende gegevens zijn nodig:
  • Naam en voornaam van de zwangere persoon
  • Voorziene bevallingsdatum
  • Eenling of meerlingzwangerschap
  • Datum ondertekening
  • Stempel en handtekening arts of vroedkundige
 • Aanvraag ingediend? Dan start de uitbetalingsactor een dossier op, en wordt de klant geïnformeerd over het verdere verloop.

Welke gegevens krijgen de uitbetalingsactoren automatisch? Wat moeten de gezinnen zelf laten weten?

Het gezin hoeft niet steeds de uitbetalingsactor te verwittigen. De meeste officiële gegevens krijgen de uitbetalingsactoren automatisch. Met officieel bedoelen we de gegevens geregistreerd bij de bevolkingsdienst. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd:

 • Officiële wijzigingen in de gezinssituatie: verandering adres, geboorte, nieuwe partner in het gezin of partner uit het gezin, afstamming van het kind, bijkomend kind in het gezin, wijziging burgerlijke staat, overlijden, van ambtswege afvoering.

Er zijn ook nog andere gegevens die automatisch worden doorgestuurd:

 • Opvangdagen voor kinderen in een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang
 • Schoolattesten kleuters
 • Schoolattesten leerlingen en studenten
 • Fiscale gegevens

Wijzigingen die dringend zijn en die een impact hebben op de bedragen of op de betalingen (aan wie er betaald wordt), geven gezinnen best onmiddellijk via mail door aan hun uitbetalingsactor. Dan kan er sneller ingegrepen worden. Het automatisch proces verloopt vaak minder snel.

De uitbetalingsactoren: wie kiezen?

• Surf naar Groeipakket.be of vergelijk de verschillen tussen de actoren via deze pagina. De uit te betalen bedragen zijn wettelijk bepaald en bij alle uitbetalingsactoren gelijk.

• Kind en Gezin plaatst regelmatig een andere uitbetaler als eerste in de lijst met de verschillende logo’s op deze pagina. Hieronder vind je de verschillende uitbetalers in alfabetische volgorde terug.

Fons
Infonio
KidsLife
MyFamily
Parentia

Is er een recht op een sociale toeslag en wat moeten de gezinnen hiervoor doen?

Elk gezin met recht op Groeipakket kan in aanmerking komen voor een sociale toeslag.

Met wie zijn inkomsten wordt er rekening gehouden?

Het inkomen van de begunstigde(n) en eventueel de persoon waarmee een feitelijk gezin wordt gevormd.

Welke inkomsten tellen mee?

Vanaf 01/10/2019 houden de actoren rekening met het belastbaar inkomen van de inkomensverstrekker(s), de ontvangen onderhoudsgelden (maar niet deze voor de kinderen) en het kadastraal inkomen vreemd gebruik.

Gezinnen met een gezinsinkomen lager dan €31.605,89 per jaar, hebben recht op de sociale toeslag.

Ook gezinnen met minstens 3 kinderen, waarvan minstens 1 recht heeft op het Groeipakket, hebben recht op sociale toeslag als hun gezinsinkomen lager ligt dan €62.424 per jaar.

Voor het exacte bedrag van de sociale toeslag, contacteren de gezinnen best hun uitbetalingsactor.

Wat moeten de gezinnen hiervoor doen?

Niets! De rechten worden automatisch toegekend op basis van de fiscale gegevens van 2 jaar terug.

Krijgt een gezin geen sociale toeslag maar denkt het hiervoor toch in aanmerking te komen, bv. omdat de gezinsinkomsten zijn gedaald (door verlies van job, ander werkregime, …)? Dan nemen ze best contact op met hun uitbetalingsactor. Op basis van bewijzen van inkomsten over een periode van 6 ononderbroken maanden (bv. loonstrookjes, attesten werkloosheid, ziekte-uitkeringen,…) kunnen uitbetalingsactoren berekenen of er op basis van het huidige gezinsinkomen recht kan zijn op de sociale toeslag.

Er wordt gekeken naar de officiële gezinssituatie. Wonen de ouders niet samen? Dan gaan we uit van gelijkmatig verdeelde huisvesting (kinderen verblijven afwisselend en even lang bij beide ouders).  De sociale toeslag wordt in deze situatie 50-50 verdeeld over beide ouders. Het bedrag en het effectieve recht wordt bekeken bij beide ouders apart binnen hun nieuw (samengestelde) gezin.

Werd er niet gekozen voor een gelijkmatig verdeelde huisvesting? Dan stuurt het gezin het vonnis aan de uitbetalingsactor door.

Zorgtoeslag

Elk kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een aanvraag indienen voor een zorgtoeslag. Hoeveel dit bedraagt, hangt af van de impact van de ondersteuningsbehoefte op het kind, het gezin, de familie.

 • De aandoening van het kind wordt beoordeeld in 3 pijlers
 • Afhankelijk van het aantal punten toegekend in pijler 1, en het totaal aantal toegekende punten bestaat een recht op de toeslag
  • minstens 4 punten in pijler 1
  • OF minstens 6 punten in totaal

Pijler 1: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

In pijler 1 worden punten toegkend naargelang het percentage lichamelijk of geestelijke ongeschiktheid van het kind.

Pijler 2: impact op het functioneren van het kind

 • leren, opleiding en sociale integratie
 • communicatie
 • mobiliteit en verplaatsing
 • zelfverzorging

Pijler 3: gevolgen voor de familiale omgeving van het kind

 • Opvolging van de behandeling thuis
 • Verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling
 • Aanpassing van het leefmilieu en leefwijze

Vraag raad aan de begeleider, medewerkers van het CLB, artsen of andere verzorgers. Zij kunnen goed inschatten of er al dan niet recht op extra toeslag zou kunnen zijn.

Begeleidt een multidisciplinair team het kind? Dan spreekt het gezin best met hen af welke stappen ze moeten ondernemen.

Wat doen gezinnen dan best? Hun uitbetalingsactor telefonisch of via e-mail verwittigen.

De uitbetalingsactor dient op basis van de vraag een dossier in bij Opgroeien, team Zoë. Hun medische team onderzoekt de aanvraag. Op basis van de verzamelde gegevens nemen zij een beslissing die ze aan het gezin en de uitbetalingsactor laten weten. Het bedrag dat wordt uitbetaald, hangt af van deze beslissing.

Schooltoeslag

Vanaf het schooljaar 2019-2020 betalen de uitbetalingsactoren de schooltoeslag voor kinderen tot en met het secundair onderwijs en voor de opleiding HBO5 verpleegkunde uit.

Het onderzoek gebeurt volledig automatisch. De gezinnen hoeven hiervoor niks te doen.

Wie contacteert de uitbetalingsactor best wel?

 • +25-jarigen die een opleiding buitengewoon secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde volgen
 • Gezinnen die niet in Vlaanderen wonen maar waarvan kinderen wel in Vlaanderen lessen volgen
 • Gezinnen van wie de kinderen privé-onderwijs volgen

De betalingen gebeuren tussen september en december op basis van de inkomsten van twee jaar voor het toekenningsjaar (voor schooljaar 2020/2021 dus op basis van de inkomsten van 2018).

Let wel: de studietoelage voor het hoger onderwijs verloopt nog steeds via dienst onderwijs.

Hebben gezinnen geen schooltoeslag gekregen maar denken ze hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunnen ze vragen het recht te onderzoeken op basis van hun huidige inkomen over het toekenningsjaar (voor schooljaar 2020/2021 is dit 2020). Ze contacteren hiervoor best hun uitbetalingsactor.

Aan wie wordt het Groeipakket betaald?

 • Voor dossiers die al bestonden voor 2019, wijzigt er niets zolang de gezinssamenstelling hetzelfde blijft
 • Van zodra een kindje geboren is na 31/12/2018 of er iets aan de gezinssituatie verandert, beslissen de (ex)partners samen op welke rekening het Groeipakket gestort wordt.
 • Zijn ze het niet eens, dan kiest de jongste
 • Zijn ze het daar niet mee eens, dan kunnen ze naar de Familierechtbank gaan. De Familierechtbank helpt dan mee beslissen wie het Groeipakket krijgt. Het vonnis moet nadien aan de uitbetalingsactor bezorgd worden.
 • Het rekeningnummer wordt doorgegeven (via post of mail) aan de uitbetalingsactor via een formulier dat gezinnen kunnen aanvragen bij hun uitbetalingsactor

Een overzicht van de bedragen kan je vinden op https://groeipakket.be/nl/bedragen.